0

FCL Talk 1 – Mga Anak ng Diyos (Sons and Daughters of God FILIPINO VERSION)

 

PANIMULA

 

 1. Nang tayo ay mabinyagan, tayo ay naging mga anak na lalaki (sons) at anak na babae (daughters) ng Diyos.

 

a)  Gayunman, marami ang sumablay at nagkukulang na madama ang halaga at resulta ng ganitong pagkaka-ugnay natin sa Diyos.

 

b)  Marami ang di-mapanatag, laging nag-aalala, nababahala sa estado ng buhay o reputasyon o sasabihin ng iba. Nagkakaloob man ang Diyos (God provides), ang ganitong mga pangyayari ay humaharang sa anuman ang gusto ng Diyos para sa kanila.

 

 

 1. Ang ating pagkakakilanlan (identity) ay napakahalaga sa ating pangkalahatang kalusugan (wellbeing). Kung walang naaayon na sariling pagkakakilanlan, tayo ay maliligaw at walang patutunguhan. Mawawalan tayo ng direksyon sa buhay, mawawalan ng kahulugan at kahit pa lakas ng loob para kumilos.

 

ATING PAGKAKAKILANLAN

 

 1. Ang ka-akuhan / pagkakakilanlan ay iba pa sa “pagpapalagay” (“sense” of identity) lang.

 

a) Ang pagkakakilanlan ay isang bagay na totoo, na tukoy at di-basta nagbabago.

 

b) Iyong “pagpapalagay” o pag-aakala ay nakabatay sa kung paano natin nakikita at tinatanggap kung sino ba tayo.

c) Dapat nga, makabubuti nga sana, kung ang pagpapalagay mo kung sino ka ay kapareho ng sino ka ba talaga.

 • Agila o Manok?

 

Isang itlog ng agila ang napasama sa mga itlog ng manok, hanggang sa napisa ito. Ang inakay na agila ay lumaki kasama ang mga sisiw ng mga manok, kung kaya inakala nitong batang agila na manok din siya.

 

Nang makakita ng lumilipad na agila ang inakay, gayon na lamang ang kanyang kagustuhang makalipad din. Kaya nga lang, dahil kumbinsido siya na isa siyang manok, hindi nagkaroon ng tapang at pagkakataon ang batang agila para gamitin ang kanyang pakpak at yakapin ang kanyang tunay na pagkakakilanlan.

 

 • Totoong Balita: Kamala at Amala

 

Noong 1920, may natagpuan sa India na dalawang bata na nanirahan at nabuhay bilang lobo, sa pag-aakala nila na sila ay mga lobo rin. Sila ay pinangalanang Kamala at Amala ng mga nakatuklas sa kanila.

 

 1. Ang isang problema ng mga Kristiyano ay hindi sa kanila mismong pagkatao, kundi sa ano ang kanilang pagpapalagay tungkol sa sarili.

 

a)    Kung hindi malinaw kung sino ka talaga, nagdudulot ito ng iba-ibang sitwasyon na hindi naman dapat nangyayari. Narito ang mga halimbawa:

 

 • May lubos na nababahala sa hinaharap, sa mangyayari bukas.

 

 • May nahihirapan sa pagbuo ng personal at matibay na ugnayan (relationships) sa kapwa household members, sa pagtuturing sa kanila bilang dayuhan (strangers) o tagalabas (outsiders).

 

 • May nag-aalangan na maglingkod bilang household head dahil ang members ay higit na maykaya sa buhay o kaya ay tanyag.

 

b)    Gusto ng Diyos na magkaroon tayo ng tiyak at maunlad na pagpapalagay sa ating sarili, na tugma sa tunay nating pagkakakilanlan.

 

 1. Ano nga ba ang ating pagkakakilanlan / identity bilang Kristiyano? (1 Jn 3:1a)

 

a)  Tayo ay mga anak ng Diyos!

 • Mga Batayan: Juan 1: 12 / Gal 3: 26 / Rom 8: 14-16
 • Ang maging anak ng Diyos: ang pinakamatinding katotohanan ng ating buhay!

b)  Sa pamamagitan ng binyag, tayo ay nabago nang husto.

 

 • May kwento tungkol sa isang prinsipe na nawalay mula sa kanyang amang hari at sa kaharian, kung kaya ang bata ay namuhay bilang pulubi. Nang lumaki ang pulubi, nakalimutan na niya ang kanyang pagiging prinsipe dahil na rin sa kanyang mga pinagdaanang hirap. Hinanap at natagpuan naman ng hari ang anak na naging pulubi, at hindi madaling natanggap ng prinsipe ang kanyang tunay na pagkakakilanlan.

 

 • Ang naganap ay malawakan at biglaang pagbabago. Madalas ay hindi natin agad mayakap at matanggap ang pagbabago, at dahan-dahan lang nating nauunawaan.

 

c)    Sakaling lubos na maunawaan natin ito, matindi ang magiging dulot nito sa ating buhay. Bakit kaya hindi naman malawakan o matindi ang epekto nito sa maraming Kristiyano?

 

 • Kasi nga, sa marami sa atin ay hindi malinaw ang kahulugan ng pagiging anak (“sonship”) ng Diyos.

 

 • Dapat lang na unawain natin ang kalikasan ng relasyon ng ama at anak (father-son, parent-child relationship) noong panahon ng Bagong Tipan. Ito ang susi para matuklasan natin ang halaga ng ating bagong pagkakakilanlan.

 

 1. Bigyang linaw natin ang relasyon ng ama at anak noong panahon ng pagkakatawang-tao ni Cristo Jesus.

 

a)  Ang pagkakakilanlan o katauhan ng anak ay nagmumula sa ama.

 

 • Simon ni Jonas.. Jesus anak ni Jose.. ang ikalawang pangalan ay hindi talaga apelyido ng pamilya, kundi pangalan ng tatay.
 • Kapag kilala ng mga tao ang tatay, nakikilala na rin nila ang anak.
 • Lukas 4:22 = Ang mga tao ay humahanga at di-makapaniwala sa kaalaman at kayang gawin ni Jesus, dahil kilala siya na anak ni Jose na karpintero “lang”.

 

b)    Ang relasyon sa pagitan ng ama at anak (lalo anak na lalaki) ay matindi dahil ang ganitong ugnayan ay napakahalaga sa Israel mula pa noong unang siglo.

 

 • Sa edad na 6 o 7 taong gulang, ang pananagutan sa pagpapalaki ng batang lalaki ay inililipat na mula sa nanay patungo sa tatay:

– ginugugol ang maraming oras kasama ang ama at bilang paghuhubog

– itinuturo ng ama ang Batas ng Diyos, pati ang kanyang kabuhayan

– habang tumatagal, ang anak ay tuwirang nagiging kinatawan ng ama niya

– namamana rin ng anak ang katayuan sa lipunan ng kanyang ama

 

 • Hindi na ganito ang nangyayari sa panahon ngayon:

– ang mga anak ay hindi malapit na naihahalintulad sa kanilang ama

– konting oras ang ginugugol nila na magkasama

– madalas na hindi pareho ang kabuhayan ng magulang at anak

 1. Samakatuwid, ang maging anak ng Diyos ay isang ugnayan na matindi ang lalim at nilalaman.
  a)    Ang pagkakakilanlan natin ay mailalapit sa Diyos: ang Diyos ang naghuhubog, namamahala, nag-aalaga, at nagbabahagi ng buhay sa atin.b)    Ganito nga ang nangyari noon kay Adan. Sa Genesis sa kwento ng paglikha, ang Diyos ang nagbigay kay Adan ng asawa (si Eba), ng makakain, ng pamamahala sa lahat ng nilikha. Ganito nga ang nangyari kay Adan, ang kahulugan ng pagiging kawangis ng Diyos!
 2. Samakatuwid, ang maging anak ng Diyos ang siyang natatanging pagkakakilanlan natin bilang Kristiyano, AT HINDI kung saan tayo nakatira o anuman ang pag-aari natin, kundi ang Panginoong Diyos ang ating Ama! 

  a)    Nakilala si Jesus sa iba-ibang tukoy na bahagi ng kanyang pagkakakilanlan bilang tao: Judio, karpintero, guro, mapagmilagro, anak ni Maria at Jose.

 

 • Pero nang tanungin si Jesus “Sino ka?”, ang pangunahing pagpapakilala ni Jesus sa sarili ay nakabatay sa relasyon Niya sa Diyos Ama.b)  Gayundin ang katotohanan para sa atin: na naka-ugnay tayo sa Diyos Ama!

  c)   Mayroong tatlong (3) resulta at benepisyo (implications and benefits) sa atin ang maging anak ng Diyos:

 • kapangyarihan / autoridad (authority)
 • mana / kayamanan (inheritance)
 • tuwirang komunikasyon / ugnayan (access)

 

 1. KAPANGYARIHAN NG ANAK (Authority)

 

 1. Noong panahon ni Jesus, taglay ng anak ang autoridad ng kanyang ama.

 

a)    Batayan: Talinghaga ng mga Upahang Manggagawa sa Mateo 21: 33-38

b)    Kapag ang kapangyarihan o estado ng ama ay limitado, ganito rin ang pagtingin sa anak (kahit pa mas mahusay ang anak sa anumang aspeto).

 

 • Gayundin naman, kung ang autoridad ng tatay ay malawak o mahalaga, ay ganito rin ang pagtingin sa anak (sa kabila ng kakulangan ng anak, o mas mahina siya kaysa kanyang tatay).
 • Ang ganitong kalakaran ay banyaga sa atin. Dinadakila ng lipunan natin ang mga tao na umunlad at naging tanyag dahil sa sariling sikap lang.
 1. Alalahanin ang halimbawa ni Cristo Jesus.

 

a)  Nang pagdudahan ang Kanyang autoridad, ang itinuro Niya na batayan ay ang kaugnayan Niya sa Kanyang Ama. (Batayan: Juan 5: 23b)

b)  Si Cristo Jesus ay isang tao na nagpapamalas ng kapangyarihan (exercised authority).

 • Nagturo Siya nang may autoridad, nag-utos at sinusunod kahit ng kalikasan, nagpalayas ng mga demonyo. Humanga ang mga tao kay Jesus.
 • Sa mga nagduda at nagtaka kung bakit Niya nagawang “patawarin ang mga kasalanan” ng isang paralitiko, sinabi Niya: “.. upang malaman ninyo na may kapangyarihan ang Anak ng Tao.” (Marcos 2: 10).
 1. Tayo bilang mga anak, nakikibahagai rin tayo sa autoridad na ito ng Ama.

 

a)  Tukoy na nagkaloob din ng autoridad si Jesus sa Kanyang mga alagad.

 

* Mga Batayan: Lucas 10: 17-20 at Mateo 28: 18-20

b)  Maipapamalas at magagamit natin ang ganitong kakayahan sa mga problema, hadlang, at pagsubok sa buhay.

 • Hindi tayo maigugupo ng mga ito, hindi tayo malulunod dahil dito.

 

 • Pwede nating mapamahalaan at mapagtagumpayan ang mga maling gawain, mga emosyon na mapusok (nagagawa nating alipinin, na hindi sila ang amo), at kahit mga gawa ng masasamang espiritu!

 

 1. Dahil tayo ay mga kinatawan mismo ng Ama, dapat na kasangkapanin ang Kanyang Kapangyarihan (the Father’s Authority) para sa Kanyang Kalooban, at hindi sa kung ano lang ang gusto natin.

a)  Ang pakikibahagi sa ganitong autoridad ay nagbibigay-daan para makasunod tayo kay Cristo Jesus, bilang Kristiyano, bilang anak ng Diyos.

 

b)  Higit pa dito, nagagawa nating maging karapat-dapat na kinatawan at lingkod ng Diyos Ama.

 

 

 1. KAYAMANANG MANA NG ANAK (Inheritance)

 

 

 1. Ang ating mana ay nakakalula, dahil ito ay lahat-lahat ng pag-aari ng Ama!

 

 1. a) Ang pagiging anak ay pagiging tagapagmana (Galacia 4: 7).

 

 1. b) Noong panahon ng Bagong Tipan, ang anumang mayroon ang tatay ay naipapamana sa knyang anak.. ang kanyang kabuhayan, yaman, katayuang panlipunan, mga pananagutan, atbp.

 

*    Ngayon, “mana” = ay isang bunton ng pera, at hindi nakikita ang pagkakapasa ng buhay.

 

*    Ngayon, ang mga anak ay inaasahang makatayo sa sariling sikap, ang magsimula sa wala. Hindi ito tulad noon na may inaasahang matatanggap na mana ang mga anak.

 

 

 1. Ang ating mana ay hindi lang nakalaan sa hinaharap pa (Efeso 1: 13-14).

 

 1. a) Nakatanggap na tayo ng “paunang bayad” kumbaga (down payment), ang Espiritu Santo. Gayunman, may maaasahan pa tayo na mga magagandang bagay na DARATING!

 

 1. b) Sa totoo ay nakatatanggap na tayo ng patikim n gating minana na kasaganaan ng Diyos. Mararanasan natin ang Kanyang mga biyaya sa panahon NGAYON.

 

 

 1. Ano ang resulta ng pagiging tagapagmana?

 

 1. a)  Batayan = Colosas 3: 23-24

 

*    Alam natin ang ating kayamanang minana, kaya makakakilos tayo nang naaayon.

 

*    Nagkakaroon tayo ng direksyon sa buhay. Tiniyak sa atin na mayroong nakalaan para sa ating pagpapagod, pagkilos para sa Panginoon.

 

 1. b)  Malaya na tayo mula sa alalahanin.

 

*    Kung pinangakuan na pala tayo ng Kaharian na matatanggap natin, ang Diyos na mismo ang mag-aalaga sa atin magmula ngayon.

 

*    Maraming uri ng takot – pananalapi, panlipunan, ating mga anak, kalusugan –ang bumabagabag, gumagambala sa atin, at umaawat sa buhay na gusto ng Diyos para sa atin. Sa pagmamahal ng Diyos sa atin, mapapagtagumpayan natin ang mga ito, para mabuhay para sa Kanya lamang.

 

*    Mateo 8: 23-27 = kwento ni Jesus at mga alagad sa bangka habang bumabagyo

 

–    Ang bangka ay ang makamundong buhay natin. Kahit pa sa pagsungit ng panahon at sa gitna ng bagyo, kasama sa paglalayag natin ang Diyos.

 

 

 

 

 1. KOMUNIKASYON AT KONEKSYONG TUWIRAN (Access)

 

 

 1. Efeso 2:18 = Tayo ay mayroong natatanging relasyon (privileged relationship) sa Diyos, sa mismong Hari ng Santinakpan! Ang anak ng hari ay pwedeng pumasok sa presensya ng kanyang tatay, kumpara sa iba na kailangan pang pumila at maghintay.

 

 

 1. Anumang oras ay pwede tayong makipag-usap sa Diyos, at lagi Siyang makikinig sa atin. Batayan = Mateo 7: 7-11.

 

 

 1. PAGLALAGOM

 

 1. Tayo ay mga anak ng Diyos. Maraming ginawa at pinahintulutan ang Diyos mismo, para lang tayo ay maging mga anak Niya. Isinugo ang Bugtong na Anak, si Cristo Jesus, para mamatay alang-alang sa atin.

 

 1. a) Nakapaglaan na nga ang Diyos at patuloy na kumikilos para magkaroon ng katuparan ang pakikipagrelasyon natin sa Kanya, bilang Kanyang mga anak.

 

 1. b) Gusto ng Diyos para sa atin:

 

 • ang maging panatag, mapagtiwala, malaya sa alalahanin, at masaya
 • taglayin ang Kanyang kapangyarihan (authority)
 • tanggapin at gamitin ang ating mana (inheritance)
 • pakinabangan ang komunikasyon (access) natin sa Kanya

 

 1. c) Gusto ng Diyos na ituro sa atin kung sino tayo talaga, para matanggap at mayakap natin ang lahat ng benepisyo na nakalaan sa atin bilang Kanyang mga anak.

 

 1. 1 Juan 3: 1a, 2a = Ang pag-asa natin ay nasa pagmamahal ng Diyos, at tayo ay magiging katulad ni Cristo Jesus.

 

 

Comment Using Facebook

comment(s)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *