0

FCL Talk 1 – Mga Anak ng Diyos (Sons and Daughters of God FILIPINO VERSION)

 

PANIMULA

 

  1. Nang tayo ay mabinyagan, tayo ay naging mga anak na lalaki (sons) at anak na babae (daughters) ng Diyos.

 

a)  Gayunman, marami ang sumablay at nagkukulang na madama ang halaga at resulta ng ganitong pagkaka-ugnay natin sa Diyos.

 

b)  Marami ang di-mapanatag, laging nag-aalala, nababahala sa estado ng buhay o reputasyon o sasabihin ng iba. Nagkakaloob man ang Diyos (God provides), ang ganitong mga pangyayari ay humaharang sa anuman ang gusto ng Diyos para sa kanila.

 

 

  1. Ang ating pagkakakilanlan (identity) ay napakahalaga sa ating pangkalahatang kalusugan (wellbeing). Kung walang naaayon na sariling pagkakakilanlan, tayo ay maliligaw at walang patutunguhan. Mawawalan tayo ng direksyon sa buhay, mawawalan ng kahulugan at kahit pa lakas ng loob para kumilos.

 

ATING PAGKAKAKILANLAN

 

  1. Ang ka-akuhan / pagkakakilanlan ay iba pa sa “pagpapalagay” (“sense” of identity) lang.

 

a) Ang pagkakakilanlan ay isang bagay na totoo, na tukoy at di-basta nagbabago.

 

b) Iyong “pagpapalagay” o pag-aakala ay nakabatay sa kung paano natin nakikita at tinatanggap kung sino ba tayo.

c) Dapat nga, makabubuti nga sana, kung ang pagpapalagay mo kung sino ka ay kapareho ng sino ka ba talaga.

Continue Reading

5

Foundations for Christian Living Talk 10 – Headship and Submission FILIPINO VERSION

PANGULUHAN AT PAGPAPASAKOP
(Headship and Submission)
 
 
A. PANIMULA
 
 
1. Kung hindi man lahat, ang karamihan sa mga grupo o pamayanan ng mga Kristiyano na namumuhay nang sama-sama

.. >> click to read the rest of 'Foundations for Christian Living Talk 10 – Headship and Submission FILIPINO VERSION' here <<