2

CFC Covenant Orientation Talk No. 1 : OUR COVENANT IN CFC (with Tagalog Version)

 

ENGLISH VERSION

PARTICIPANT’S HANDOUT

1. A covenant is a solemn agreement between parties through which they commit themselves to certain relationship, tasks, obligations or ways of living.
* Covenant agreements do not just bind persons to something outside themselves. Rather, the parties are bound in a personal way, in a family-like relationship.

2. God wants to make a covenant with us and enter into a personal relationship with us.
* Lk 22:20 and Jn 6:56.
* The New Covenant is not merely a matter of obeying a set of laws, but of entering into a living relationship with Jesus.

3. Our response: Jn 13:34

4. The nature of our commitment.
* Love and serve God.
* Love and serve one another.
* Live our lives in true righteousness and holiness.
* Be a people the Lord can use as a body.
* Be light and leaven to the world.

5. When people put their lives in common (like us in CFC), some elements are necessary:
* Clearly spelled out commitments. Thus our covenant in CFC.
* An authority to govern the body and the common life.
* Taking responsibility for one another.
* A visible common life.

Personal reflection

1. How has God initiated a relationship with me? How have I responded?

2. How can CFC help me in living out my covenant with God and with His people?

 

FILIPINO VERSION

COVENANT ORIENTATION (CO) – Pagbabalik-tanaw sa Sinumpaang Tipanan
TALK 1: Ating Tipanan sa CFC (Our Covenant in CFC)

GABAY PARA SA PARTICIPANTS

A. BALANGKAS NG KATURUAN

1. Ang isang tipan ay isang taimtim na pakikipag-kasundo sa pagitan ng mga partido o grupo, upang kilalanin ang pananagutan ng bawat sarili sa mga tukoy na pakikipag-relasyon, tungkulin, obligasyon, o maging pamamaraan ng pamumuhay.

2. Nais ng Diyos na gumawa ng tipan na kasama tayo at pumasok sa isang personal na ugnayan o pakikipag-relasyon sa atin.
* Batayan: Lucas 22:20b at Juan 6:56-57
* Ang Bagong Tipan ay hindi usapin ng pagtalima sa isang grupo ng mga batas, kundi ng pagpasok sa isang buháy (alive, living) na pakikipag-relasyon (relationship) kay Jesus.

3. Ating Tugon – Juan 13:34 35
“Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon, mag-ibigan kayo! Kung paano ko kayong inibig, gayundin naman, mag-ibigan kayo. Kung kayo’y mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo’y mga alagad ko.”

4. Kalikasan ng Ating Pananagutan
* Magmahal at maglingkod sa Diyos.
* Magmahal at maglingkod sa bawat isa.
* Mamuhay sa tunay na katarungan at kabanalan.
* Maging bayan o pamayanan na magsisilbing kasangkapan ng Diyos.
* Magsilbing liwanag at lebadura ng mundo.

5. Sa pagsang-ayon ng mga tao sa iisang karaniwan at tukoy na pamumuhay, kailangan:
* Malinaw na paglalahad ng mga pananagutan – kaya may nasusulat na tipanan ang CFC
* Isang tagapamahalang maykapangyarihan (an authority) upang manguna sa katawan o pamayanan, at magabayan ang mga pakikipag-relasyong binuo
* Pagsagawa ng responsibilidad para sa bawat isa, at sa ating karaniwang pamumuhay
* Isang karaniwang buhay na matutunghayan (visible)

B. PANSARILING PAGNINILAY

1. Paano nagpasimula ang Diyos ng pakikipag-relasyon sa akin? Paano na ako nakatugon?

2. Paano ako natutulungan ng CFC sa pagsasabuhay sa tipanang ito ng Diyos at ng bayan Niya?

 

Ang ENGLISH VERSION na narito ay natagpuan ko lamang po gamit ang Internet at iba pang dokumento na nakuha ko sa pagdalo sa teachings ng CFC sa Cavite. Itong FILIPINO VERSION naman ay ang resulta ng pagsasalin (translation) na ginawa ko, sa hangad kong mapag-aralan at mapagnilayan nang mabuti ang nilalaman ng bawat katuruan.

Kung nais po ninyo ng kopya ng Filipino / Tagalog version ng Expanded Outline ng Talk 1: Our Covenant in CFC, mag-email lang po kayo sa akin sa jayson@www.couplesforchrist.me tungkol dito.

2 Comments

  1. Being a member of Couples for Christ is a blessings which will empower and strengthen your spiritual marriage life by putting God as the center of your life, your Family and everything you have, and everything will follow and will come into perfect and Gods time.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *