0

Oratio Imperata – Laban sa Coronavirus (salin sa Filipino)

Ama naming mapagmahal,
lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan
upang hilinging kami ay ipag-adya mo
sa sakit na dulot ng 2019 N- Coronavirus
na kumitil sa maraming buhay
at patuloy na kumakalat
sa iba’t ibang bayan at bansa.

Hinihiling namin ang iyong biyaya
sa lahat ng mga nag-aaral
ng uri at pinagmulan ng salot na ito —
patnubayan Mo ang lahat ng dalubhasa sa medisina
na tumutulong sa mga maysakit
upang sila ay mapuno ng matibay na pagmamalasakit at pagdamay

Ipinapanalangin namin ang mga pamahalaan
na naghahanap ng lunas at kagalingan
para sa mga pinahihirapan
ng sakit na dulot ng salot na ito.

Ipinagkakatiwala namin sa Iyo
ang lahat ng nagdurusa dahil sa sakit na ito —
pagalingin Mo sila at bigyan ng mabuting kalusugan.

Pukawin Mo ang aming kalooban
upang maging handa kaming tulungan
ang mga maysakit at nangangailangan.

Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristong Anak Mo,
na nabubuhay at naghaharing kasama Mo,
at ng Espiritu Santo,
Diyos, magpasawalang hanggan.

Amen.

Maria, mapag-ampon sa mga Kristiyano, ipanalangin mo kami.
San Rafael Arkanghel, ipanalangin mo kami.
San Roque, ipanalangin mo kami.
San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami.
San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *